گزارش شرکت های اعتبارسنجی از روند اقتصاد یک کشور هر یک از شرکت های اعتبارسنجی از جمله مودیز و فیچ و... با در نظر داشتن فاکتورها و معیارهای مختلف افراد حقیقی و حقوقی و در مرتبه بالاتر، نظام اقتصادی یک کشور را رتبه بندی می کنند. در رتبه بندی اعتباری کشورهای مختلف، رتبه اعتباری هر یک از افراد به عنوان مشتریان بانکی بسیار حائز اهمیت می باشد. رتبه اعتباری این افراد بر حسب استعلام وضعیت اعتباری صادر کننده چک با در نظر گرفتن وجود چک های برگشتی یا پاک بودن کارنامه اعتباری فرد مورد نظر از وجود چک های برگشتی مختلف و نیز برخی از فاکتورهای دیگر از جمله بدهی های بانکی به عنوان خوش حساب بودن یا بد حساب بودن و میزان تعهد و پایبندی مشتریان بانکی در نظر گرفته می شود. در این شرکت های اعتبارسنجی با استفاده از روش های استعلام گرفتن چک برگشتی مختلف به هر یک از افراد حقیقی و حقوقی رتبه اعتباری داده می شود که اعتبارسنجی شرکت های مختلف به عنوان افراد حقوقی و افراد عادی به عنوان افراد حقیقی طبق این فاکتورها تعیین می شود تا در نهایت با دادن یک رتبه اعتباری خوب، به چنین افرادی تسهیلات تعلق بگیرد و در غیر این صورت این افراد، به واقع افرادی پرریسک و بد حساب محسوب شده که از مزایای بانکی نیز محروم خواهند شد. بر همین اساس با توجه به گزارش هایی که این شرکت ها همه ساله ارائه می کنند؛ در ادامه برآنیم تا با رتبه اعتباری آلمان طبق تاییدیه شرکت اعتبارسنجی فیچ آشنا شویم. همان طور که بیان شد؛ در یک شرکت اعتبارسنجی فاکتورهای مختلفی مورد ارزیابی و سنجش افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته می شود تا بتوان یک کشور را رتبه بندی اعتباری نمود. طبق گزارش هایی که از شرکت اعتبارسنجی فیچ در همین راستا ارائه شده است؛ می توان اذعان نمود که کشور آلمان از نظر رتبه اعتباری در وضعیت خوب و مطلوبی قرار دارد. چرا که موسسه معتبر اعتبارسنجی فیچ طبق گزارش های به عمل آورده خویش در خصوص رتبه اعتباری کشور آلمان، این کشور را در سطح AAA جای داده است و چشم انداز اقتصادی خوب و با ثباتی را برای این کشور پیش بینی نموده است. به همین علت است که کشور آلمان را می توان به عنوان یکی از کشورهای مطرح و با قدرت بالایی در این زمینه معرفی نمود که از نظر اقتصادی جایگاه بالایی را در میان سایر کشورهای دیگر به خود اختصاص داده است. بنابراین به طور کلی با توجه به معیارهای تعیین کننده ای همچون: نداشتن چک یا چک های برگشتی، نداشتن بدهی های بانکی، پرداخت به موقع اقساط و... می توانند رتبه اعتباری یک فرد و به طور کلی یک کشور را جا به جا کنند؛ تمامی کشورها در این زمینه همه ساله راهکارهای خوبی را ارائه می کنند که آلمان جزء کشورهای موفق در این زمینه بوده است. گزارش شرکت اعتبارسنجی فیچ خود گویای این مسئله است و در این مسئله هیچ جای شک و شبهه ای نیست.