متقاضی محترم (با شماره ملی 1000000000)، شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.
١- شما چک برگشتی رفع سو اثر شده نزد سامانه اعتبارسنجی ندارید.
٢- از سال ١٣۹۰ تاکنون فاقد سابقه چک برگشتی نزد سامانه اعتبارسنجی می باشید.
٣- از سال ١٣٨٨ تاکنون از بانکها و موسسات عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.
۴- از سال ١٣٨٨ تاکنون از شرکت های لیزینگ، صندوقهای عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.
۵- از سوی سازمان امور مالیاتی، سازمان گمرک، صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت سابقه منفی برای شما نزد سامانه اعتبارسنجی اعلام نشده است.
۶- آمار استعلام انجام شده در خصوص شما از سامانه اعتبارسنجی به شرح جدول ذیل می باشد.
آماراستعلام
اعتباردهنده یک ماه اخير یک سال اخير
بانک 1 0
واسپاری 0 0
بيمه 0 0
صندوق 0 0
سایر 0 0
جمع 1 0
اعداد مقابل هریک از مجموعه های بانک، واسپاری(لیزینگ)، بیمه، صندوق و سایر در جدول بالا بیانگر تعداد استعلامهای انجام شده در بازه یک ماه و یک سال اخیر می باشد. به عنوان مثال اگر در ستون یک ماه اخیر برای بانک عدد 3 لحاظ شده باشد نشان دهنده این است که بانکهای عضو سامانه در یک ماه اخیر 3 بار استعلام نموده اند.
توضیح
ضمنا به اطلاع می رساند اشخاصی که سوابق اعتباری مثبت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داشته باشند، برای آنان نمره اعتباری محاسبه می گردد و اشخاص می توانند با کسب نمره اعتباری مثبت ، اهلیت اعتباری خود را افزایش دهند.